Live laag logo
sluit venster

Loading Tivoli Live
Loading...

kies locatie: / /

is live over:

Go live met #TIVOLIVE

kies locatie: / /

Live gemist?

Zit jouw concert er niet (meer) bij? Bekijk hem dan in de Tivoli Tijdmachine.
  • x
  • x
  • Attendees(0)
  • x

printen

Disclaimer

For English please click here.

Welkom bij Stichting Tivoli, hierna te noemen Tivoli. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aankopen van een toegangsbewijs voor een concert of ander evenement van Tivoli, een bezoek aan Tivoli en het gebruik van onze website www.tivoli.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook hier in PDF te downloaden.

Heb je een algemene vraag? Dan verwijzen we graag door naar de FAQ's. Heb je een vraag over hoe Tivoli omgaat met je gegevens, dus je privacy rechten? Klik dan hier.
 

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen stichting Tivoli

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel - Midden Nederland onder dossiernr: 41184213

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Tivoli (hierna te noemen: "Tivoli") en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Tivoli georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de "klant"). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Tivoli voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: "(voor)verkoopadres") en via de website van Tivoli.

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Tivoli en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Tivoli dan wel een door Tivoli ingeschakeld (voor)verkoopadres, bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Tivoli verstrekt document of een door of vanwege Tivoli verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Tivoli. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Tivoli mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Tivoli is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Tivoli verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat
deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Tivoli kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.


Artikel 3 - Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.

3.2 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Tivoli voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.3 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Tivoli verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van Tivoli om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.


Artikel 4 - Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Tivoli onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 16 jaar.

4.3 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

4.4 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.5 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.6 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Tivoli, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.


Artikel 5 - Rechten van Tivoli

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Tivoli gerechtigd de koop te ontbinden of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Tivoli heeft voldaan.

5.2 Tivoli behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Tivoli dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Tivoli gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest of (als de artiest daarom verzoekt) Tivoli is gerechtigd beeld- enof geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.


Artikel 6 - Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera heeft Tivoli het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Tivoli wordt geannuleerd, zal Tivoli uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Tivoli wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant
voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere
datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van
de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid Tivoli

7.1 Tivoli is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Tivoli toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Tivoli is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) gevolgschade;
b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Tivoli.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Tivoli geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 Tivoli zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 Tivoli is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 Tivoli is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.


Artikel 8 - Persoonsgegevens

8.1 Tivoli verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons privacy statement is beschikbaar via http://www.tivoli.nl/privacy.  


Artikel 9 - Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Tivoli bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Tivoli en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. Tivoli is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

 

VOORWAARDEN TIVOLI

Tivoli heeft huisregels om het verblijf in de zaal zo aangenaam en veilig mogelijk te laten zijn. Deze regels staan op de website en hangen bij de kassa en bij de ingang van de zaal. Degene die zich niet aan deze regels houdt, kan de toegang worden ontzegd.

Tivoli controleert op leeftijd in verband met verstrekking van alcohol. Onder de 16 jaar wordt er geen alcohol verstrekt, tussen de 16 - 18 jaar alleen zwak alcoholische dranken en boven de 18 jaar ook sterk alcoholische dranken. Om deze reden kan Tivoli controleren op ID. Neem altijd je legitimatie mee.

Het is niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen naar Tivoli: foto-, film-, video, en andere opname apparatuur, glaswerk, blik, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen, op straffe van ontzegging van toegang.

De directie behoudt zicht het recht voor bezoekers te fouilleren. Aan degene die zich daar niet aan onderwerpt, kan toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van toegangsgeld.

Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kunt je die schriftelijk bij de directie van Tivoli melden. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht'.

 

Voorwaarden website www.tivoli.nl

Alle rechten zijn voorbehouden aan Tivoli. Je gaat ermee akkoord dat je deze site uitsluitend bezoekt voor je eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor toegangsbewijsaankoop of het bekijken van algemene informatie voor je persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij Tivoli je daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tivoli geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op de website. Tivoli garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Tivoli, wijst Tivoli expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de site, in zoverre als wettelijk is toegestaan.

Deze website bevat links naar andere websites. Tivoli heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik ervan.

Tivoli behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in genoemde voorwaarden.

Tivoli, juli 2012

sluiten

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt tivoli.nl gebruik van cookies